Alertdesk logo
Danish
English

Betingelser

For brug af Alertdesks tjenester

De følgende betingelser (herefter “Betingelser”) gælder for enhver tilslutning til og/eller brug af Alertdesks tjenester, apps og hjemmeside www.alertdesk.dk (herefter “Tjeneste”) af en hvilken som helst kunde. Sådan tilslutning til og/eller brug er kun tilladt kunder, der har indgået en individuel aftale med Alertdesk, der berettiger kunden til sådan tilslutning og/eller brug (herefter “Kunde”). Disse Betingelser vedtages som del af aftalegrundlaget ved henvisning hertil i enhver individuel aftale med Kunden. Sådan individuel aftale tilsammen med disse Betingelser er samlet benævnt “Aftalen” i relation til hver individuel Kunde. Aftale indgås normalt ved Kundens elektroniske accept af Betingelserne i Alertdesks apps og/eller på Alertdesks hjemmeside.

Alertdesk blev skabt af og er en Tjeneste tilhørende Alertdesk ApS, CVR-nr. 38786083 (heri benævnt “Alertdesk”).

1. Abonnementsbetalinger og Tjenester

1.1 Prøveperiode

Alertdesk tilbyder 14 dages prøveperiode. Efter udløbet af den gratis prøveperiode skal Kunden enten opgradere sin konto til et abonnement eller ophøre med at bruge Tjenesten.

1.2 Abonnementsordninger

Alertdesk tilbyder en række forskellige abonnementer, som forudbetales enten månedligt eller årligt og uden refusionsmulighed for ubrugt abonnementsperiode.

Priser fastsættes ud fra det valgte abonnement. De forskellige abonnementer og priser er tilgængelige på hjemmesiden: www alertdesk.dk/pricing

Alle priser er eksklusive moms.

Kunden kan kun betale for Tjenesten med VISA kort eller Mastercard.

1.3 Automatisk fornyelse af abonnementet

Alle Aftaler fornyes automatisk for samme abonnementsperiode som valgtes i den første Aftale og med den betalingsmåde, der til enhver tid fremgår af Kundens kontoindstillinger, medmindre Kunden opsiger Aftalen i overensstemmelse med punkt 8.2. Den nye abonnementsperiode starter, når den tidligere abonnementsperiode ophører.

Hvis Kunden ikke bruger Tjenesten, anses sådan undladt brug ikke for en opsigelse af Aftalen.

1.4 Udeblevet fornyelse af abonnementet

Hvis Alertdesk ikke kan forny abonnementet (f.eks. på grund af mangel på mulighed for at trække beløb på det VISA kort eller Mastercard, der er registreret på Kundens Alertdesk konto), spærres Kundens konto og Kundens ret til tilslutning til og brug af Tjenesten midlertidigt. Kunden vil i så fald per e-mail modtage vejledning i, hvordan kontoen genaktiveres.

1.5 Op- og nedgradering af abonnementet

For at ændre abonnementet skal Kunden logge på sin Alertdesk konto og gå til menupunktet “Account and Billing” og “Subscription plan” og følge vejledningen.

Alle opgraderinger træder i kraft straks, mens nedgraderinger først træder i kraft med virkning fra næste fornyelsesperiode.

Kunden bliver ikke automatisk nedgraderet til en tidligere abonnementsordning, hvis Kunden ikke bruger al funktionalitet og muligheder i den gældende abonnementsordning. Hvis kunden ønsker at nedgradere sin abonnementsordning, skal Kunden ændre sine kontoindstillinger på sin Alertdesk konto.

1.6. Ændring af vilkår

Alertdesk er berettiget til at ændre sine priser og abonnementsordninger med 1 måneds varsel sendt per e-mail til Kundens e-mailadresse registreret på Kundens Alertdesk konto. Ændringerne træder i kraft med virkning fra næste fornyelsesperiode.

1.7. Opsige abonnementet

For at opsige dit abonnement skal du logge ind på din Alertdesk-konto og navigere til 'Konto og fakturering' og 'Slet konto' og følge instruktionerne.

I tilfælde af at du opsiger dit abonnement, modtager du ingen refusion eller bytte for den resterende tid på dit abonnement, nogen licens eller abonnementsgebyrer for nogen del af Tjenesten, noget indhold eller data, der er knyttet til din konto eller for noget andet.

Du er til enhver tid ansvarlig for enhver juridisk forpligtelse til at opbevare dine fakturaer, selv efter at du har annulleret din konto.

1.8 Persondatapolitik

Alertdesks persondatapolitik (herefter “Persondatapolitik”) er tilgængelig på Alertdesks hjemmeside. Den til enhver tid gældende Persondatapolitik finder anvendelse på Aftalen og er en del af aftalegrundlaget.

1.9. Regningsperiode

For at ændre regningsperioden skal Kunden logge på sin Alertdesk konto og gå til menupunktet “Account and Billing” og “Subscription plan” og følge vejledningen.

Ændring af regningsperioden træder i kraft med virkning fra næste fornyelsesperiode.

2. Kundens forpligtelser

2.1 Valide data

For at opnå abonnement på Tjenesten skal Kunden gennemføre registreringsproceduren på www.alertdesk.dk ved at give Alertdesk ajourførte, fuldstændige og korrekte oplysninger som krævet i registreringsformularen. Kunden er selv ansvarlig for enhver handling, der sker på Kundens konto (hvilket også gælder handlinger foretaget af brugere, som er tilknyttet Kundens konto).

Enhver burger af Tjenesten skal være et menneske. Brugere oprettet af robotter eller ved brug af andre automatiserede metoder er ikke tilladt.

2.2 Brugernavn og adgangskode

Kunden er ansvarlig for at sikre, at Kundens adgangskode(r) og tildelte brugernavn(e) holdes fortrolige; Kunden er ansvarlig for ethvert misbrug af Kundens konto opstået ved tredjemands brug af adgangskode eller brugernavn tildelt Kunden. Kunden forpligter sig til straks at underrette Alertdesk om enhver uberettiget brug af Kundens konto eller andet sikkerhedsbrud, som Kunden bliver bekendt med.

2.3 Markedsføring

Kunden er indforstået med, at Alertdesk henviser til Kundens virksomheds logo og selskabsnavn på sin kundeliste, andre steder på hjemmesiden og i en generel liste over Alertdesks kunder med henblik på brug heraf og henvisning hertil i selskabsmæssigt materiale og i markedsføringsmateriale.

Kunden er indforstået med, at Alertdesk fremsender e-mails vedrørende ændringer i og nyheder om Tjenesten, men Kunden er dog berettiget til per e-mail at fravælge fremtidig fremsendelse af sådanne e-mails.

2.4 Forsvarligt brug

Tjenesten må kun bruges med det formal at overvåge tekniske parametre på Kundens hjemmeside (herefter “Formål”).

Alertdesk overvåger alle overvågningstjek, og hvis Alertdesk opdager, at Tjenesten bliver brugt i strid med Formålet, forbeholder Alertdesk sig ret til at slette Kundens konto og til at fratage Kunden ret til at bruge Tjenesten uden varsel og uden tilbagebetaling af ubrugt abonnementsperiode.

Spørgsmål kan rettes til hello@alertdesk.com

3. Skadesløsholdelse

Kunden skal for egen regning skadesløsholde og friholde Alertdesk, dets aftalepartnere, licensgivere og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere og agenter fra ethvert krav fremsat af tredjemand og forsvare de samme mod tredjemands søgsmål og andre retlige skridt som følge af Kundens brug af Tjenesten i strid med Aftalen. Kunden skal tillige skadesløsholde de samme personer fra enhver udgift, herunder advokatudgifter, i forbindelse hermed.

4. Ingen garantierklæringer

Tjenesten stilles til rådighed i den til enhver tid foreliggende tilstand (‘as is’). Alertdesk og dets aftalepartnere giver hverken udtrykkelige eller stiltiende garantier af nogen art. Der gives således heller ingen garantier for Tjenestens egnethed til bestemte formål eller for, at Tjenesten ikke krænker tredjemands rettigheder. Hverken Alertdesk eller dets aftalepartnere indestår for, at Tjenesten eller Alertdesks hjemmeside eller app vil være fejlfri, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller for at adgangen dertil vil være vedvarende tilgængelig eller uafbrudt. Kunden er indforstået med, at brugen af Tjenesten er efter Kundens eget ønske og for Kundens egen risiko.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1. Krav

Alertdesk fraskriver sig erstatningsansvar over for Kunden for ethvert krav fremsat af tredjemand mod Kunden om erstatning af indirekte skader, bodslignende skader (“punitive damages”), følgeskader (herunder for eksempel tabt fortjeneste eller tab af data indsamlet ved brugen af Tjenesten) og hændelige skader, hvad enten kravet eller søgsmålet er begrundet med kontraktansvar, garanti, uagtsomhed eller andet erstatningsansvar uden for kontrakt eller lovbestemt eller ulovbestemt erstatningsansvar. Ansvarsfraskrivelsen i denne bestemmelse skal finde anvendelse uanset, om den nedennævnte beføjelse tilsidesættes som Kundens eneste beføjelse.

5.2. Beløbsmæssig begrænsning af erstatningsansvar

Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller fraskrivelse af erstatningsansvar i det omfang, der fremgår af punkt 5.1. I sådant tilfælde, og såfremt loven i sådan jurisdiktion ufravigeligt finder anvendelse uanset lovvalget i henhold til punkt 12, er Alertdesks og dets aftalepartneres akkumulerede erstatningsansvar over for Kunden og enhver anden tredjemand for ethvert tab eller skade som følge af krav eller søgsmål, der udspringer af Aftalen og/eller Tjenesten, begrænset til et beløb svarende til Kundens abonnementsbetalinger til Alertdesk i de seneste 12 måneder forud for den dato, hvorpå Kunden første gang fremsatte kravet over for Alertdesk.

6. Tilgængelighed og force majeure

Alertdesk bestræber sig på at opnå bedst mulig oppetid, men indestår dog ikke for, at Tjenesten er tilgængelig på ethvert tidspunkt eller under nedetid, for eksempel som følge af nedbrud hos internetudbydere, udstyrssvigt eller planlagt vedligeholdelse. Alertdesk fritages fra at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen i det omfang, opfyldelse forhindres, forsinkes eller vanskeliggøres på grund af forhold, som Alertdesk ikke er herre over (force majeure).

7. Rettigheder

7.1. Ejendomsret

Den fulde og eksklusive ejendomsret til Tjenesten tillige med indhold på Tjenesten og al Tjenesten underliggende teknologi (herunder alle immaterielle rettigheder dertil) tilhører Alertdesk og er beskyttet af gældende ophavsretslove og anden lovgivning. Kunden opnår ingen brugsret til nogen Tjenesten underliggende teknologi. Kunden er ikke berettiget til selv eller gennem andre at foretage reverse engineering og/eller fremstille afledte produkter af Tjenesten uanset måden, hvorpå det sker. Kunden er ikke berettiget til selv eller gennem andre at ændre Tjenesten på nogen måde. Kunden er alene berettiget til at bruge Tjenesten til Kundens kommercielle brug. Kunden er ikke berettiget til at gøre Tjenesten tilgængelig for tredjemand, ej heller for nogen applikationsudbyder.

7.2 Feedback

Hvis Kunden giver feedback, ideer eller forslag vedrørende Tjenesten, er Alertdesk berettiget til frit at udnytte sådant feedback i videst mulige udstrækning.

8. Opsigelse

8.1. Alertdesk

Alertdesk er berettiget til at opsige Kundens brugsret til Tjenesten og/eller adgang til Tjenesten når som helst og uden begrundelse med et varsel på 90 dage afgivet til udløbet af den nuværende abonnementsperiode.

8.2. Kunden

For at opsige Aftale skal Kunden logge på sin Alertdesk konto og gå til menupunktet “Account” og “Terminate subscription” og følge vejledningen. Opsigelsesvarslet er mindst 1 dag forud for ophør af den nuværende abonnementsperiode.

Såfremt Kunden opsiger Aftalen, er Kunden ikke berettiget til tilbagebetaling eller anden refusion for ubrugt abonnementsperiode eller i øvrigt.

8.3 Fortsat gældende bestemmelser

Selvom Aftalen ophører mellem Alertdesk og Kunden, er der bestemmelser heri, som fortsat er gældende, for eksempel om ansvarsfraskrivelse, skadesløsholdelse, ansvarsbegrænsninger og rettigheder til Tjenesten.

9. Øvrige bestemmelser

9.1. Aftalen

Aftalen udgør det fuldstændige aftalegrundlag mellem Kunden og Alertdesk vedrørende de forhold, som Aftalen regulerer. Aftalen erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer mellem parterne.

9.2. Overdragelse

Kunden er ikke berettiget til at overdrage eller på anden måde overføre Kundens rettigheder i henhold til Aftalen, medmindre Alertdesk forudgående samtykker heri; ethvert forsøg på ubeføjet overdragelse er ugyldigt.

Alertdesk er berettiget til at overdrage og/eller på anden måde overføre sine rettigheder i henhold til Aftalen til tredjemand. Sådan overdragelse kan ske uden Kundens samtykke. Alertdesk skal underrette Kunden om sådan overdragelse.

9.3 Retsforholdets karakter

Retsforholdet mellem Alertdesk og Kunden er ikke i form af et interessentskab eller lignende, men derimod et retsforhold mellem uafhængige parter. Aftalen er bindende for den, der succederer eller indtræder i en parts rettigheder.

9.4. Misligholdelse

En parts undladelse af at påberåbe sig misligholdelse skal ikke anses som et frafald også af at påberåbe sig fremtidig misligholdelse.

10. Fortolkningsmuligheder

Såfremt en bestemmelse i Aftalen uanset årsagen hertil tilsidesættes som ugyldig eller uigennemførlig, skal bestemmelsen ændres i det omfang, der er nødvendigt for, at bestemmelsen kan få den mellem parterne tilsigtede gyldige og gennemførlige virkning, mens de øvrige bestemmelser i Aftalen skal forblive uændret i kraft uanset ovennævnte ændring.

11. Ændringer

Disse Betingelser kan til enhver tid ændres af Alertdesk. Kundens brug af Tjenesten efter enhver sådan ændring af Betingelserne skal anses for Kundens accept af de ændrede betingelser. Som følge heraf er Kunden forpligtet til periodevis at femsøge og gennemgå Betingelserne.

12. Lovvalg og værneting

Dansk ret finder anvendelse på Aftalen uden hensyn til dansk rets lovvalgsprincipper (ingen renvoi). Enhver tvist mellem parterne, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Aftalen, skal afgøres ved Retten i Aalborg som aftalt eksklusivt værneting i første instans. Hverken den internationale købelov (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) eller den amerikanske Uniform Computer Information Transactions Act skal finde anvendelse på Aftalen.

Senest opdateret 22-01-2020 (DD-MM-YYYY)